Domstolsverket

Domstolsverket ger stöd och service.

Domstolsverkets vapensköld

År 1975 så inrättade man myndigheten som idag går under namnet Domstolsverket och som står under Justitiedepartementet. Det här är en statlig myndighet vars uppgift är att ge de svenska domstolarna den service och det stöd som de behöver för att fungera på ett bra sätt. Även om Domstolsverket har stor insyn i den verksamhet som pågår i Sveriges domstolar så får verket aldrig ge sig in i den dömande verksamheten och börja bestämma om domslut. Det här verket ska först och främst fungera på ett samordnande vis och ta hand om de frågor som uppstår i Sveriges domstolar. Domstolsverket servar också Rättshjälpsmyndigheten, och hyres- och arrendenämnderna.

Så fungerar Domstolsverket

Domstolsverkets organisation ska ta hand om en rad olika frågor och det kan handla om allt från personalutveckling och utbildning till råd för verksamheten i domstolarna. För att klara av det här så har man flera tusen anställda och organisationen är fördelad på sex olika avdelningar samt en GD-stab. Bland avdelningarna så finner vi en avdelning för domstolsutveckling, en ekonomiavdelning, en avdelning för kommunikation och HR, en avdelning för kompetensutveckling samt internationella relationer, en avdelning för service och säkerhet och så en IT-avdelning. Domstolsverket har också ett insynsråd som ser över verksamheten och ger myndighetens generaldirektör råd. De som sitter i det här rådet kommer från politiska partier, Försäkringskassan, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund.

Ett verk för medborgarna

Syftet med Domstolsverket är att ge Sveriges medborgare ett effektivt och säkert rättsväsende. Man jobbar till exempel med att se till att tiden från det att ett brott anmäls till att man får en dom och ett straff förkortas. Dessutom så verkar man för att kommunikation med myndigheter ska förenklas och upplevas som tillgänglig för Sveriges alla medborgare. Riksdag och regering sätter ju upp mål och för att dessa ska kunna uppnås av Domstolarna så hjälper Domstolsverket till bland annat med råd och förslag som kan ge de förutsättningar som krävs för verkställande av direktiv.

För att det svenska rättsväsendet ska bli effektivt så gäller det förstås att olika myndigheter har en god kommunikation och även att de resurser som finns fördelas på ett vettigt sätt. Här är Domstolsverket en viktig kraft för att se till att önskade reformer kan genomföras även då de kanske kommer från enstaka domstolar. Tack vare det här verkets insatser så blir det möjligt med viktiga förändringar som gör att man fortsatt kan arbeta på ett effektivt sätt.

Idag så arbetar några hundra hos Domstolsverket och som sagt flera tusen inom verksamhetsområdet. Domstolsverket är en myndighet som lägger sig an om att erbjuda mångfald och om att vara en arbetsplats där alla som anställs har samma möjligheter till utveckling inom organisationen. Man vill helt enkelt spegla samhället som man är med och verkar för.