Högsta domstolen

I Högsta domstolen tas bara vissa typer av fall upp.

Högsta domstolen är den sista instansen i Sverige för ett rättsfall.

Högsta domstolen, eller HD som den också förkortat kallas för, har en roll som dels går ut på att komplettera den svenska lagstiftningen. Det finns nämligen punkter där det uppstår luckor i lagstiftningen och då kan HD gå in och fylla i. Det här kan ibland bero på att politiker inte kommer överens eller att det inte är fullkomligt tydligt av den lagstiftning som finns vad som ska gälla. Riksdagen fungerar som makrolagstiftare medan högsta domstolen är en mikrolagstiftare. Till detta kommer HDs övervakande roll där man ska se till att den svenska lagapparaten inte missbrukas av riksdag och regering.

Den högsta domstolen är tillsammans med den högsta förvaltningsdomstolen Sveriges högsta instans i det allmänna domstolsväsendet och den sista instansen för brottsmål, tvistemål och ärenden som man överklagar efter en dom av hovrätten. Högsta förvaltningsdomstolen är den sista instansen vad gäller mål som har med förvaltning att göra.

Prejudikat

Hur kan då den högsta domstolen skapa nya lagar? Jo, det här görs genom så kallade prejudikat. Det här är vägledande avgöranden som kommer att ligga till grund för nya ärenden som har liknande omständigheter. Även om man inte kan säga att det rör sig om en lag i samma avseende som de lagar som riksdag beslutar om så är det ändå så att prejudikaten kommer att fungera som regler och som rättskälla. Det här är en stor hjälp när man i den vanliga lagen inte har en tydlig riktlinje för hur man ska döma i olika mål. Det är dock viktigt att poängtera att ett prejudikat inte kommer att vara juridiskt bindande på samma sätt som en lag som har stiftats av riksdagen. Dessutom så kan prejudikat ersättas av nya prejudikat som får en större influens eftersom de är mer aktuella. Förutom högsta domstolen så kan den högsta förvaltningsdomstolen och mark- och miljööverdomstolen meddela domar som blir prejudicerande och som kan komma att användas som regler i senare brottsmål.

Högsta domstolen som första domstol

Man tänker kanske först och främst på högsta domstolen som en instans som man kan vända sig till då man vill överklaga hovrättens beslut men faktum är att den högsta domstolen också kan fungera som första instans. Det gör den i mål som handlar om brott som har utövats i tjänsten av statsråd, justitieråd, ombudsmän i riksdagen, riksåklagaren, domare med flera. Högsta domstolen kan pröva och besluta om huruvida justitieråd ska stängas av från sin tjänst eller få sparken. Det är här vi kan se hur pass viktig den här domstolen är vad gäller granskning och översyn över den svenska lagapparaten så att de som arbetar inom det svenska rättsväsendet inte missbrukar sina maktpositioner. Det här ger det svenska folket en viktig trygghet som bidrar till att man kan känna ett förtroende för rättssystemet.