Tingsrätten

Tingsrätten är första steget i en rättsprocess.

TIngsrätten är det platsen där allt startar om man är del av ett brottsmål eller ärende

När ett brottsmål går till domstol så är det i tingsrätten som det hela börjar. Det kan också vara så att man får en slutlig dom från samma domstol om man inte går vidare och överklagar till högre instans. Idag så finns det 48 olika tingsrätter runtom i Sverige. Varje tingsrätt är lokalt förankrad och den tjänar de som bor i kommunerna som tillhör tingsrättens domkrets som är det geografiska område som den ska serva. Det är inte ovanligt att en tingsrätt servar flera kommuner, och storleken på tingsrätter kan variera med en del som har omkring 10 personer anställda och andra som har flera hundra aktiva medarbetare.

En tingsrätts uppgift är att döma i brottsmål som kan röra saker som stöld, narkotikabrott, våldsbrott, skattebrott och trafikbrott. När det finns misstanke om ett brott så ska Polisen undersöka och utreda, och en åklagare kommer att ta ställning till om man ska ta det hela till domstol. I domstolen, tingsrätten, så kommer man sedan att pröva om åklagaren kan bevisa att brottet har begåtts av den som står åtalad för det eller inte.

Vem jobbar i tingsrätten?

Det finns många olika uppdrag hos en tingsrätt och några av de som arbetar i den här domstolen är:

  • Lagmän, tingsrättens chef kallas för lagman
  • Chefsrådmän och rådmän, det här är domare som utses av regeringen
  • Tingsnotarier, notarier förbereder mål och för protokoll
  • Fiskaler och assessorer, det här är positioner som fungerar som och har samma uppgift som de vanliga domarna men som ofta innehas av folk som tjänstgör vid tingsrätten som en del av sin utbildning.
  • Domstolssekreterare och handläggare, det här är personal som hjälper till med att bereda mål och som kan arbeta administrativt inom domstolen med personal- och ekonomifrågor.
  • Nämndemän, det här är så kallade lekmän som inte har en juridisk utbildning. Nämndemännen är politiska representanter som utses av kommunfullmäktige och de är med och dömer i olika frågor. Varje nämndeman väljs för en period på 4 år.
  • Vaktmästare och ordningsvakter, det här är personal som hjälper till med att hålla ordning och reda innan, under och efter rättegångar. Ofta så får man vänta på sin tur att komma in och vittna eller på annat sätt medverka under en rättegång och för den som känner oro av att vänta i korridoren utanför rättssalen så kan det vara bra att veta att ordningsvakter kan hjälpa till med ett privat väntrum.

Olika mål som behandlas av tingsrätten

Man kan dela upp de mål som tingsrätten hanterar i tre olika grupper, nämligen tvistemål, brottmål och ärenden.

Med tvistemål så handlar det för det mesta om ekonomiska tvister där man kanske tvistar om krav på pengar eller vad som egentligen menas med ett avtal. Den här gruppen inkluderar även tvistemål som har med familjen att göra som till exempel målen om skilsmässa och var barn ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem.

När man talar om brottmål så rör detta brott som våldsbrott, narkotikabrott, trafikbrott och skattebrott.

Ärenden är saker som rör adoption, konkurs, god man och förvaltare.